ពូជឆ្កែ A ដល់ Z, - ពូជដែលចាប់ផ្តើមដោយអក្សរ C

បញ្ជីរាយនាមសត្វឆ្កែសុទ្ធនិងឆ្កែបង្កាត់ឆ្លងទាំងអស់ដែលចាប់ផ្តើមដោយអក្សរ C

ឆ្កែអូសមួយដាក់ក្បាលពោះដាក់ក្នុងអក្សរ C

តាមលំដាប់ Alphabetcal

ដើម្បីមើលបញ្ជីដោយមិនរាប់បញ្ចូលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ឆ្កែចម្រុះ សត្វឆ្កែនិងសត្វបង្កាត់ពូជដែលកំពុងលូតលាស់

ចង់បានជម្រើសស្វែងរកបន្ថែមទេ? ព័ត៌មាននិងរូបភាពត្រូវបានបន្ថែមជាប្រចាំ។

 • ជូន
 • គឺ
 • ខ្ញុំ
 • ជូន
 • អិល
 • អិន
 • ភី - សំ
 • R
 • ធី
 • យូវី
 • IN
 • X និង Z